หน้าแรก   สินค้า   เงื่อนไขการรับประกันสินค้า   คุ้มครอง 200,000 บาท   ตรวจสอบ Yoobao ของแท้   ข่าวสาร   สถานที่จำหน่าย   แจ้งการชำระเงิน   รับสมัครตัวแทน   ติดต่อเรา 

การรับประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ 200,000 บาท และ การแจ้งเคลมความคุ้มครอง

หนังสือรับรองการรับประกันภัย ความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์

 

บริษัท เฟรชแก็ตเจ็ต จำกัด  (ต่อจะนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ)  ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ YOOBAO ให้การรับประกันว่า   ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์  YOOBAO มีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ  กับอุปกรณ์ต่อพ่วง ทรัพย์สิน และสุขภาพของผู้ใช้งานในสภาวะปกติและจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง ทรัพย์สิน และสุขภาพของผู้ใช้งานในวงเงินไม่เกิน 200,000 (สองแสนบาทถ้วน) สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแบตเตอรี่สำรอง  POWER BANK ยี่ห้อ YOOBAO

โดยมีเงื่อนไขการให้การรับประกันดังนี้

 1. ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดๆ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  โดยจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชย เยียวยา หรือสัญญาว่าจะให้ ใดๆ จนกว่าจะสามารถพิสูจน์สาเหตุของความเสียหายได้อย่างชัดเจนและจะมอบหมายหน้าที่ในการพิสูจน์ให้กับบุคคลที่สามที่ทางบริษัทฯ ได้ทำประกันความเสียหายไว้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ในประเภทผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ข้างต้นเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอจำกัดความคุ้มครอง สำหรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท และผิดวิสัยของการใช้งานปกติที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจาก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field : EMF)   หรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation : EMR) ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากรังสีชนิดก่อไอออน รังสีหรืออนุภาคใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ผ่านไป (Ionizing Radiation)  ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากถูกปนเปื้อนโดยกัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และอาวุธนิวเคลียร์ และรวมไปถึงกระบวนการ Self-sustaining ของนิวเคลียร์ฟิชชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจาก หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การดำเนินการใดๆ ที่คล้ายการทำสงคราม(ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การก่อปฏิวัติการจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง และการก่อการร้าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ความเสียหายต่อร่างกายทรัพย์สินอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ งัดแงะ พยายามซ่อม ดัดแปลง หรือแก้ไข  โดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการโดยบริษัทฯ              
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่เสียหายและผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสน้ำ ความชื้น และของเหลวใดๆ สภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์
 • ความเสียหายจากการเสียประโยชน์ในการใช้ (Loss of use)
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันเกิดขึ้นโดยการระบายออก แพร่กระจาย และปล่อยของสารมลพิษสู่พิ้นดิน ชั้นบรรยากาศ หรือน้ำ ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจาก  การระบายออก แพร่กระจาย และปล่อย  อย่างทันทีทันใด โดยจะต้องสามารถจำแนกได้ และเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ และไม่ได้จงใจ และเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ที่จำเพาะเจาะจง
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานบนแท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมัน
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัยพ์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานในสถานพยาลบาลใดๆ
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเป็นข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมดังกล่าว

หมายเหตุ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้นสุด ยกเลิก ทบทวน เงิ่อนไขในการรับประกันข้างต้น ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชื่อลูกค้า *
วันที่ซื้อสินค้ายูเบา *
รายละเอียดความเสียหาย *
รูปภาพตัวสินค้ายูเบา  เฉพาะไฟล์ jpg, jpeg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.
 *